Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w ITMORE Sp. z o.o.

Poniższe informacje odpowiadają wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”). Dowiesz się tutaj m.in. jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.Who we are

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ITMORE Sp. z o.o.:

adres: ul. Kochanowskiego 6A/4, 83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 604-016-90-91
telefon: +48 58 732 74 64
email: biuro@itmore.pl

ITMORE Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

2. W jakim celu i jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Spółka ITMORE przechowuje Twoje dane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

ITMORE przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów z kontrahentami oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane osobowe przechowywane są do czasu ich realizacji, a po tym czasie przez 3 lata w celu ewentualnych roszczeń.

W przypadku uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będa przetwarzane do czasu odwołania zgody. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. do 10 lat.

Dane osobowe pozyskane podczas rekrutacji pracowników usuwane są natychmiast po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na danym stanowisku. Osoba biorąca udział w rekrutacji może zostać poproszona o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania współpracy w późniejszym terminie, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 RODO oraz art. 5 ust. 1 pkt e) RODO.

3. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Firma ITMORE przetwarza następujące dane osobowe:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, email, adres korespondencyjny),
 • dane identyfikacyjne firmy (np. NIP, nr KRS),
 • dane informatyczne (np. login),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),
 • dane techniczne (np. dane urządzeń).

4. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Spółka ITMORE przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach, umowach), a także pozyskane z publicznych innych źródeł zgodnie z prawem, np. rejestry KRS.

Twoje dane możemy uzyskać również od administratora danych (naszego klienta), który powierzył nam dane w ramach umowy powierzenia danych.

5. Kto posiada dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do danych osobowych, w niezbędnym zakresie, mają wyłącznie upoważnieni przez ITMORE pracownicy firmy.

W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez ITMORE odbiorcom poza strukturę organizacji.

Odbiorcą danych w rozumieniu rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu ITMORE, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy,
 • podmioty, którym ITMORE powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy sprzętu i oprogramowania oraz innych usług przetwarzający dane w imieniu ITMORE. W przypadku przesyłek kurierskich jest to:
  • Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), przy ul. Wagonowej 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552519, NIP: 7792428503
 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

6. Informacje o Twoich prawach

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych.
 • Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia.
 • Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem.
 • Masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Masz prawo do otrzymania od ITMORE kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo czytelnym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. Kopia danych osobowych zostanie przekazana w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia prośby.
 • Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie.
 • Masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Back to top